دوره‌های آموزشی

تحلیل بنیادی
29 آبان 1399 مسعود نوربخش 9,800,000 ریال دوره به پایان رسیده
تحلیل بنیادی مقدماتی 10 تیر 99 ساعت 17 الی 20
10 تیر 1399 9,800,000 ریال دوره به پایان رسیده
تحلیل بنیادی مقدماتی 15بهمن 98
15 بهمن 1398 مسعود نوربخش 8,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
تحلیل بنیادی مقدماتی
26 آبان 1398 دکتر میرشاه ولد 8,000,000 ریال دوره به پایان رسیده

مشاهده همه

انتهای لیست