دوره‌های آموزشی

مدیریت ریسک و سبد
12 آبان 1398 دکتر میرشاه ولد 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
مدیریت ریسک و سبد 8 دی 98
09 دی 1398 دکتر میرشاه ولد 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
مدیریت ریسک و سبد3 اسفند 98
03 اسفند 1398 دکتر میرشاه ولد 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده
مدیریت ریسک و سبد 8 تیر 99 ساعت 17 الی 20
09 تیر 1399 4,500,000 ریال دوره به پایان رسیده
مدیریت ریسک و سبد 26 مرداد 99 ساعت 17 الی 20
26 مرداد 1399 دکتر میرشاه ولد 4,000,000 ریال دوره به پایان رسیده

مشاهده همه

انتهای لیست