دوره‌های آموزشی

نرم افزار متاویو
19 آبان 1398 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده
نرم افزار متاویو 16 دی ماه 98
16 دی 1398 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده
نرم افزار متاویو 7 بهمن 98
07 بهمن 1398 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده
نرم افزار متاویو 5 اسفند 98
05 اسفند 1398 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده
نرم افزار متاویو 11 اسفند 98
11 اسفند 1398 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو (25 فروردین 99)
25 فروردین 1399 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو (15 اردیبهشت 99)
15 اردیبهشت 1399 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو (21 اردیبهشت 99)
21 اردیبهشت 1399 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو (19 خرداد 99)
19 خرداد 1399 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو (25 خرداد 99)
25 خرداد 1399 دکتر میرشاه ولد رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو
08 تیر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده
آشنایی با نرم افزار متاویو
15 تیر 1399 مسعود نوربخش رایگان دوره به پایان رسیده

مشاهده همه

انتهای لیست