جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال ثشرق 19 اردیبهشت

ثشرق باتوجه به حمایت تاریخی 70 تومان وواگرایی مثبت والگوی هارمونیک وبا رعایت حدضرر 65می توان به ترتیب اهداف پیش بینی شده راانتظار داشت.

 


 

printrating
  نظرات کاربران