جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال غشهداب 15 فروردین

غشهداب حمایت دوکانال وواگرایی مثبت مشاهده می شود ومی توان بارعایت حد ضرر170 ،به ترتیب اهداف پیش بینی شده را انتظار داشت. 

 


 

printrating
  نظرات کاربران