جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال بالاس 17 دی

بالاس سهم به حمایت روانی 1000 وکف کانال صعودی بلند مدت نزدیک شده وواگرایی والگوی هارمونیک صعودی هم مشاهده می شود .به نظر می رسد گزینه مناسبی برای میان مدت بااهداف مشخص شده وحدضرر1000 باشد.البته انتظارمدتی نوسان (زیر 2ماه)وآماده شدن برای صعود هست.