جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال شاخص انبوه سازی 18 دی

شاخص انبوه سازی باتوجه به اینکه روی حمایت میان مدت قرار گرفته والگوی هارمونیک صعودی هم مشاهده می شود انتظار رسیدن به اهداف پیش بینی شده درمیان مدت هست.البته احتمال نوسان درکانال بنفش هست وباخروج از آن می توان منتظر صعود بود.

 

printrating
  نظرات کاربران