جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال شاخص سرمایه گذاریها 17 مهر

شاخص #سرمایه گذاری درنموداربلند مدت(هفتگی)درون کانال صعودی قرارگرفته وبه نظر می رسد احتمال عبور از مقاومت قوی تاریخی  2000وجودداشته باشد که درآنصورت اهداف به ترتیب مشخص شده اند... 


 

printrating
  نظرات کاربران