جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال فاسمین 18 دی

فاسمین روی حمایت سقف کانال صعودی وکف کانال صعودی باشیب بیشترقرارگرفته وواگرایی مثبت دیده می شود ...هدف سقف کانال می باشد ولی مقاومتهای احتمالی سرراه مشخص شده وحدضرر335...

 


 

printrating
  نظرات کاربران